Rekrutacja


Rekrutacja na rok szkolny 2016- 2017

 

Dzieci 6 letnie

 

 

Realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego  

 

Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 26.01.2016 w sprawie realizacji w Gminie Wołomin obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

 

 

 

[pobierz] 2.7 MB zarzadzenie_31-2016

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2016
Burmistrza Wołomina
z dnia 26.01.2016

 

 

Tryb zgłaszania dziecka do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin:

 

1. Przyjmowanie zgłoszeń do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się w dniu 15 lutego 2016 r.


2. Zgłoszenia można dokonać listownie lub osobiście.


3. Zgłoszenie dziecka wymaga okazania metryki dziecka i dowodu osobistego rodzica zgłaszającego dziecko.


4. Zgłoszenia dokonuje się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia.


5. Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie www.wolomin.org zakładka: Edukacja/Przedszkola/Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz na stronie www.zeasip.wolomin.pl zakładka: Roczne przygotowanie przedszkolne.


6. Szkoła podstawowa może przyjąć do oddziału przedszkolnego dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku wolnych miejsc.


7. W przypadku zgłoszenia dziecka do przedszkola, na czas pobytu przekraczający czas realizacji podstawy programowej lub/i korzystania z posiłków wymagane jest zawarcie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia.

 

Poniżej załącznikI

1. Miejsca realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wołomin w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza)

 

2. Zgłoszenie dziecka do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza)

 

Wzór umowy  - załącznik nr 4 do zarządzenia Burmistrza - dostępny w przedszkolu

[pobierz] 0.2 MB Miejsca realizacji obowiązku
[pobierz] 0.1 MB zal-nr-3-wzor-zgloszenia-do-realizacji-obowiazku-r

Dzieci 3, 4 i 5 letnie

 

WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z ODPOWIEDNIMI ZAŁĄCZNIKAMI (ORZECZENIA, OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIE) NALEŻY ZŁOŻYĆ W PRZEDSZKOLU W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15 MARCA 2016 ROKU. 

 

WNIOSKI ZE WSZYSTKIMI ZAŁĄCZNIKAMI SKŁADAMY U PRZEDSTAWICIELI KOMISJI REKRUTACYJNEJ.

 

CZŁONKOWIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ PRZYJMUJĄ WYPEŁNIONE WNIOSKI W GODZINACH  9.00-16.00.

 

SKŁADAJĄC WNIOSEK NALEŻY OKAZAĆ DOWÓD OSOBISTY RODZICA ORAZ AKT URODZENIA DZIECKA.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli rok szkolny 2016/2017

 

Postępowanie rekrutacyjne 

 


Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  od 1 do 15 marca 2016 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty od 17 do 31 marca 2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 kwietnia 2016 r. godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia  od 13 do 22 kwietnia 2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjetych   25 kwietnia 2016 r. godz. 15.00
   

 Postępowanie uzupełniające  - prowadzone będzie w przypadku, gdy będą wolne miejsca w przedszkolu po zakończeniu postepowania rekrutacyjnego.

 

Rodzaj czynności    Termin w postępowaniu uzupełniającym  
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 25 do 29 kwietnia 2016r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty od 4 do 6 maja 2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27 maja 2016r. do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia od 27 maja do 1 czerwca 2016r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjetych 3 czerwca 2016r. do godz.15.00

 

 

Poniżej do pobrania:

 

Uchwała nr XVII-16/2016 w sprawie kryteriów rekrutacji

 

Wnioski zgłoszenia dziecka do przedszkola - do pobrania

 

Wzory oświadczeń  -I etap postępowania: dotyczy kandydatów spełniających kryteria ustalone w ustawie o systemie oświaty (wielodzietność, niepełnosprawność, samotne wychowywanie, objęcie pieczą zastępczą - dokumenty, które należy dostarczyć podane są we Wniosku o przyjęcie do przedszkola)

 

Wzory oświadczeń - II etap postepowania: dotyczy kryteriów uzawartych w uchwale Rady Miejskiej w 

 

 / w formacie PDF i Word/

[pobierz] 0.1 MB uchwala-rm-xvii-16
[pobierz] 0.1 MB wniosek zgłoszenia-3-4-latki
[pobierz] 0.1 MB Wniosek zgłoszenia -3-4-latki
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-dla-rodziny-wielodzietnej
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenia-do-kryteriow-w-II-etapie-rekrutacji-2

Rodzice kandydatów zobowiązani są do składania oświadczenia woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie od 13.04 – 22.04.2016r do godz.15.00.
Formularz – dostępny do pobrania poniżej.

 

Zakwalifikowanie dziecka nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

O ostatecznym przyjęciu dziecka do przedszkola zdecyduje liczba uzyskanych punktów.


Lista dzieci przyjętych do przedszkola będzie wywieszona 25 kwietnia 2016 o godzinie 15.00

 

Formularz - oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola

[pobierz] 0.1 MB potwierdzenie-woli-2

Poniżej - formularz umowy w sprawie korzystania z usług Przedszkola nr 5 im. Kota w butach w Wołominiena na nowy rok szkolny 2016/2017.

 

Proszę pobrać umowę,  wydrukować OBUSTRONNIE 2 egzemplarze.

 

W przedszkolu będą gotowe umowy do wypisania - nie ma konieczności drukowania.

 

 

[pobierz] 0.1 MB umowa-z-rodzicami-2016-rok
[pobierz] 0.1 MB umowa-z-rodzicami-2016-rok