Rekrutacja


Rekrutacja na rok szkolny 2014 - 2015

 

 


Zapisy dzieci 5-letnich (urodzonych w 2009 roku) i 6-letnich (urodzonych w II połowie 2008 roku), podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, odbywać się będą w poszczególnych przedszkolach w terminie od 03.03.2014 do 14.03.2014 w godz. 8.00-16.00.


Rodzice/ opiekunowie prawni powinni posiadać ze sobą dowód tożsamości i akt urodzenia dziecka, który należy okazać przy składaniu zgłoszenia.

 

Z dokumentami dotyczącymi rekrutacji można zapoznać się:

 

1. na stronie  internetowej Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego  Szkół i Przedszkoli w Wołominie

 

2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

 


Wniosek zgłoszenia do przedszkola dziecko 5-letniego można pobrać ze strony przedszkola /poniżej - wzór zgłosznia do przedszkola dla 5-latka/ lub bezpośrednio w przedszkolu.


Wypełnione wnioski a składamy u wicedyrektora lub dyrektora przedszkola.

 

 


Zapisy dzieci 3- i 4-letnich (urodzonych w 2011 i 2010 roku) – odbywać się będą od 17.03 do 28.03.2014 roku.


Wszelkie informacje na temat rekrutacji do przedszkoli umieszczone są na stronie Urzędu Miejskiego w Wołominie. 

 

Wnioski do pobrania dla dzieci 3- i 4-letnich do pobrania poniżej.

Należy pobrać:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

2. Oświadczenie do kryteriow gminnych

3. W przypadku spełniania kryterium o samotnym wychowywaniu dziecka lub o wielodzietności rodziny - należy pobrać odpwiednie oświadczenie

 

UWAGA: wnioski zgłoszenia dla dzieci 3- i 4- letnich są zupełnie inne niż dla dzieci 5-letnich.

 

Dokumenty dołączane do wniosku:

 

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721)

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1519, z 2013 r. poz. 135, poz. 154, poz. 866)

5) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata (jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata)

 

Dokumenty, które mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kpa (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) odpisu lub wyciągu z dokumentu:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

3) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Dokumenty, które mogą też być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu

3) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Oświadczenia:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

[pobierz] 0.2 MB wzor-zgloszenia-do-przedszkola-dla-5-latka
[pobierz] 0.1 MB p-la--wniosek-3-4-latki

Wniosek o przyjęcie do przedszkola dla dzieci 3- i 4-letnich. Proszę drukować dwustronnie

[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-do-kryteriow-gminnych

Karta wzoru do oświadczeń w przypadku spełniania kryteriów ustalonych przez Dyrektora Przedszkola nr 5 w Wołominie w uzgodnieniu z Burmistrzem /do pkt.IV Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/

 

[pobierz] 0.3 MB oswiadczenie-o-wielodzietnosci

Karta wzoru oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata /w przypadku spełnaiani kryterium określonego w ustawie - dotyczy pkt. III wniosku o przyjęcie do przedszkola/

 

[pobierz] 0.2 MB oswiadczenia-o-samotnym-wychowywaniu

Karta wzoru oświadczenia o samotnym wychowywaniu kandydata /w przypadku spełnaiani kryterium określonego w ustawie - dotyczy pkt. III wniosku o przyjęcie do przedszkola/