Koncepcja pracy przedszkola


Najmłodsi artyści
Najmłodsi artyści

 

Wizja Przedszkola nr 5 w Wołominie

 

1. Nasze przedszkole jest miejscem, gdzie dziecko przeżyje radosne i szczęśliwe chwile.

2. Dbamy o indywidualny rozwój każdego dziecka.

3. Dbamy, aby każde dziecko zdobyło wszelkie umiejętności, przygotowujące je do podjęcia nauki w szkole.

4. Dbamy o rozwój intelektualny dzieci, poprzez prowadzenie ciekawych i różnorodnych zajęć.

5. Realizujemy zadania z „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego", dziecko zdobywa u nas wiedzę na temat otaczającego go świata, zjawisk przyrody, profilaktyki zdrowotnej, ekologii.

6. Wcześnie wprowadzamy dziecko w świat liter.

7. Umiejętności językowe dzieci i umiejętność porozumiewania się z otoczeniem są dla nas priorytetowe, gdyż stanowią fundament dla wielu innych umiejętności.

8. Zapewniamy opiekę i pomoc specjalistów: logopedy i psychologa. Organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi.

9. Kadra przedszkola cały czas doskonali kwalifikacje zawodowe i dostosowuje zajęcia do indywidualnych potrzeb oczekiwań dzieci i rodziców.

10. Pracownicy przedszkola dokonują systematycznie wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola i wyciągają z niego konstruktywne wnioski, które wcielają w życie.

11. W pełni wykorzystujemy bazę, którą dysponujemy, co pozwala urzeczywistniać nasze dążenia i indywidualne podejście do każdego dziecka.

12. Organizujemy warsztaty umiejętności wychowawczych, adresowane do rodziców i nauczycieli

13. Rodzice są dla nas najważniejszymi partnerami, efektywna współpraca z nimi ma dla nas ogromne znaczenie, zaś przedszkole dla dzieci jest drugim domem.

14. Współpracujemy z różnymi instytucjami lokalnego środowiska.

Grupa Promyczki
Grupa Promyczki

 

Model absolwenta, jaki pragniemy ukształtować

 

Absolwent naszego przedszkola:

- Umie nawiązywać kontakt z innymi osobami,

- Posiada pozytywny obraz własnego „ja",

- Potrafi nazywać i identyfikować stany emocjonalne, umie radzić sobie ze swoimi emocjami, kontroluje swoje zachowania,

- Zna podstawowe normy współżycia społecznego,

- Umie oceniać i wartościować zachowania własne i innych,

- Umie współpracować z innymi dziećmi,

- Umie dokonywać prawidłowych wyborów i zdaje sobie sprawę z konsekwencji,

- Zainteresowany jest nauką i osiągnął dojrzałość szkolną,

- Zna i stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa,

- Dba o zdrowie własne i innych,

- Dba o środowisko naturalne,

- Posiada bogaty zasób wiadomości na bliskie mu tematy, dotyczące rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej jak i technicznej.

 


Misie
Misie

Priorytety działań w Przedszkolu nr 5

 

1. Dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

2. Stymulacja językowa i wczesne wprowadzanie dziecka w świat pisma

3. Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola

4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi

5. Uzupełnianie i wymiana starej bazy materialno – dydaktycznej

6. Remont placówki i poprawienie estetyki sal

7. Promocja placówki w środowisku lokalnym

8. Stworzenie strony internetowej przedszkola

9. Zmiana stylu pracy Rady Pedagogicznej

10. Rozszerzenie współpracy z Rodzicami

11. Efektywna współpraca z Radą Rodziców

12. Racjonalne zarządzanie zasobami finansowymi

13. Dobra organizacja pracy, planowanie działań, sprawne zarządzanie

14. Systematyczne podejmowanie działań służących rozwojowi przedszkola