Koncepcja pracy


„...jeżeli chcecie, aby świat dobrze wyglądał,

zacznijcie od wychowywania dzieci..."

Jan Paweł II


Misja naszego przedszkola

Każda pociecha jest wyjątkowa
Każda pociecha jest wyjątkowa

 

 

Każda rodzina ma swoją historię, a każdy człowiek ma własną osobowość. W naszym przedszkolu wspieramy dziecko w budowaniu silnej osobowości, w uświadamianiu własnej wartości. Dlatego staramy się stwarzać dziecku sytuacje, w których będzie miało możliwość realizowania swoich potrzeb, zainteresowań, dążenia do samodzielności i niezależności.

Szczególną uwagę przywiązujemy do dialogu z rodzicami oraz specjalistami w różnych dziedzinach, bo jesteśmy przekonani, że razem znaczy lepiej i więcej. Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie rodziców, oraz na aktywną współpracę. Dla nas dziecko to kawałek nieba, który odwiedził ziemię, bez nich nie ma nieba.

 

Misją naszego przedszkola jest podjęcie takich działań, aby każdemu dziecku stworzyć odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, w miarę jego indywidualnych potrzeb, w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Przedszkole jest placówką, w której każde dziecko ma zapewnione podstawowe potrzeby:

Poczucie bezpieczeństwa – rozumiane jako bezpieczeństwo emocjonalne, komfort psychiczny, poczucie więzi z osobami dorosłymi, wynikające z ufności, że dorośli reagują autentycznie, z zaangażowaniem, szczerze. Poczucie własnej wartości – które kształtuje się w odpowiedzi na działania ważnych dla dziecka osób: dorosłych, rodziny, bez względu na to, czy dziecko pochodzi z zamożnego, czy ubogiego środowiska.

Poczucie, że warto żyć, że życie ma sens, jest ciekawe i prawdziwe – pomoc dzieciom w lepszym, pełniejszym zrozumieniu ich własnego świata, dostarczania dzieciom takich doświadczeń, które pomogą im w zrozumieniu ich własnych przeżyć.

Traktowanie z szacunkiem, liczenie się z odczuciami, pragnieniami i pomysłami z wyraźnym autorytetem dorosłych i wyznaczeniem nieprzekraczalnych granic, gdyż dzieci potrzebują autorytetu dorosłych, którzy okazują im ciepło, wsparcie i zachętę. Okazywanie szacunku dla intymności, pozwalanie dzieciom dokonywania wyborów, umożliwianie własnej aktywności – to podstawowe i bardzo proste potrzeby.

Dobre wzorce osobowe – dzieci potrzebują kontaktu z dorosłymi, którzy nie wahają się jasno określić jak warto postępować, co warto wiedzieć, o co zabiegać.

Uśmiech dziecka to największa nagroda
Uśmiech dziecka to największa nagroda

 

 

W naszej placówce zatrudniamy profesjonalnych pedagogów, ludzi z pasją, aby wspierali nas w misji tworzenia przedszkola przyjaznego dzieciom. To oni codziennie dbają i troszczą się o to, żeby Twoje dziecko jak najlepiej zniosło rozłąkę z rodzicami, a także stwarzają możliwości do prawidłowego rozwoju Twojego skarba.

 


Każda chwila musi być wyjątkowa
Każda chwila musi być wyjątkowa

 

Dbamy o to, aby oferta zajęć, jaką proponujemy, w pełni rozwijała dziecko. Stwarzamy dzieciom możliwość współpracy między sobą, przeznaczamy też czas na własną aktywność i możliwość decydowania z kim i w co się bawić. Każde dziecko ma możliwość osiągania sukcesów na miarę swoich potencjalnych możliwości.

W swoim działaniu przedszkole nasze wspiera rodziców w wychowaniu dziecka i podejmuje z nimi współpracę w szerokim zakresie, gdyż rodzice są dla nas współpartnerami w edukacji i osobami najważniejszymi dla dziecka.

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 w Wołominie

 1. Nasze przedszkole jest miejscem, gdzie dziecko przeżyje radosne i szczęśliwe chwile.
 2. Dbamy o indywidualny rozwój każdego dziecka.
 3. Dbamy, aby każde dziecko zdobyło wszelkie  umiejętności, przygotowujące je do podjęcia nauki w szkole.
 4. Dbamy o rozwój intelektualny dzieci, poprzez prowadzenie ciekawych i różnorodnych zajęć.
 5. Realizujemy zadania z „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dziecko zdobywa u nas wiedzę na temat otaczającego go świata, zjawisk przyrody, profilaktyki zdrowotnej, ekologii.
 6. Umiejętności językowe dzieci i umiejętność porozumiewania się z otoczeniem są dla nas priorytetowe, gdyż stanowią  fundament dla  wielu innych umiejętności.
 7. Zapewniamy opiekę i pomoc specjalistów: logopedy i psychologa. Organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi.
 8. Kadra przedszkola cały czas doskonali kwalifikacje zawodowe i dostosowuje zajęcia do indywidualnych potrzeb oczekiwań dzieci i rodziców.
 9. Pracownicy przedszkola systematycznie dokonują ewaluacji swojej pracy i wyciągają z niej konstruktywne wnioski, które wcielają w życie.
 10. W pełni wykorzystujemy bazę, którą dysponujemy, co pozwala urzeczywistniać nasze dążenia i indywidualne podejście do każdego dziecka.
 11. Wspomagamy rodziców w wychowaniu dzieci, organizujemy warsztaty umiejętności wychowawczych, adresowane do rodziców i nauczycieli.
 12. Rodzice są dla nas najważniejszymi partnerami, efektywna współpraca z nimi ma dla nas ogromne znaczenie, dokładamy wszelkich starań, aby przedszkole było dla dzieci drugim domem.
 13. Współpracujemy z różnymi instytucjami lokalnego środowiska.
 14. Promujemy naszą placówkę w środowisku poprzez publikacje w prasie, poprzez organizowanie wybranych działań na rzecz społeczności lokalnej

Model absolwenta, jaki  pragniemy ukształtować

 

Absolwent naszego przedszkola:

-      Umie nawiązywać kontakt z innymi osobami,

-      Posiada pozytywny obraz własnego „ja,

-      Potrafi nazywać i identyfikować stany emocjonalne, umie radzić sobie ze swoimi emocjami, kontroluje swoje zachowania,

-      Zna podstawowe normy współżycia społecznego,

-      Umie oceniać i  wartościować zachowania własne i innych,

-      Umie współpracować z innymi dziećmi,

-      Umie dokonywać prawidłowych wyborów i zdaje sobie sprawę z konsekwencji,

-      Zainteresowany jest nauką  i osiągnął dojrzałość szkolną,

-      Zna i stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa,

-      Dba o zdrowie własne i innych,

-      Dba o środowisko naturalne,

-      Posiada bogaty zasób wiadomości na bliskie mu tematy, dotyczące rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej jak i technicznej.

Priorytety działań w Przedszkolu nr 5

 

 1. Dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
 2. Stymulacja językowa i wczesne wprowadzanie dziecka w świat pisma
 3. Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola
 4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi
 5. Uzupełnianie i wymiana starej bazy materialno - dydaktycznej
 6. Promocja placówki w środowisku lokalnym
 7. Rozszerzanie współpracy z Rodzicami
 8. Efektywna współpraca z Radą Rodziców
 9. Racjonalne zarządzanie zasobami finansowymi
 10. Dobra organizacja pracy, planowanie działań, sprawne zarządzanie
 11. Systematyczne podejmowanie działań służących rozwojowi przedszkola