Rekrutacja


 

Rekrutacja do przedszkola na rok szk.2022 - 2023

 

 

LINK DO ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI


1. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego

 

Linki do systemu rekrutacji: KLIKNIJ


2. Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2016-2019, zamieszkałe w na terenie Gminy Wołomin.
3. Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2016) podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.
4. Kontynuacja wychowania przedszkolnego.

 

Czynności dotyczące złożenia wniosku
Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej.

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać przez obojga rodziców/ opiekunów i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru.

Wniosek można  podpisać w systemie PROFILEM ZAUFANYM (przez obojga rodziców). Należy pamiętać, aby dołączyć do wniosku wypełnione i zeskanowane dokumenty, potwierdzajace spełnianie określonych kryteriów, które zaznaczono we wniosku.
Podpisanie wniosku w systemie profilem zaufanym jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru i nie wymaga składania formy papierowej, pod warunkiem, że wniosek jest kompletny (zawiera oświadczenia, pierwszą stronę zeznania podatkowego, potwierdzenie spełniania kryteriów zaznaczonyc we wniosku).

W przypadku braku wymaganych dokumentów, potwierdzajacych spełnianie określonych kryteriów, oraz elektronicznego podpisu obojga rodziców -rodzice będą proszeni o uzupełnienie wniosku i dostarczenie  do przedszkola wymaganych dokumentów.

 

Wydrukowane wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 14.03.2022 roku do godziny 15.00.

 

 

W sytuacji braku możliwości wypełnienia wniosku w formie elektronicznej należy pobrać wniosek w przedszkolu wypełnić odręcznie i złożyć do przedszkola pierwszego wyboru.
• Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
• Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
• Udział w elektronicznej rekrutacji jest możliwy jedynie w przypadku, gdy wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców wniosek zostanie dostarczony w formie papierowej do przedszkola pierwszego wyboru lub gdy wprowadzony wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji zostanie podpisany profilem zaufanym  obojga rodziców.

Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie określonym w Harmonogramie w przedszkolu pierwszego wyboru lub złożenie niepodpisanego wniosku jest jednoznaczne z nieuczestniczeniem dziecka w rekrutacji.

 

• Kolejność zgłoszeń nie decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola.
• Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają w przedszkolu oświadczenie woli przyjęcia dziecka, w terminie określonym w Harmonogramie.
Niezłożenie potwierdzenia woli we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.
• Jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w żadnym z wybranych przedszkoli, rodzicom zostanie wskazane inne przedszkole jako propozycja miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.

 

 

Rodzaj czynności w postepowaniu rekrutacyjnym Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szk. 15 luty  - 21 luty 2022
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 marca - 14 marca 2022
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28 marca 2022 r.
do godz. 12.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane, w formie oświadczenia 28 marca - 4 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 8 kwietnia 2022 r. do godz. 11.00

 

 

 

 

 


Postępowanie uzupełniające

 

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 30 maja   - 3 czerwca 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 9 czerwca 2022 r. do godz. 11.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane, w formie oświadczenia 10 czerwca   - 14 czerwca 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 5 czerwca 2022 r. do godz. 11.00

 

 

Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz wartość punktowa kryteriów:

 

Lp. Kryteria liczba punktów
1 Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania. 100
2 Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Wołominie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie 80
3 Dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny mieszka w Wołominie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie. 40
4 Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. 25
5 Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego przedszkola. 15
6 Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie 5

 

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których w ust. 1:
1) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania w odległości do 3 km od przedszkola, do którego ubiega się o przyjęcie;
2) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilno – prawnej;
3) oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
4) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
5) zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
6) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);
7) uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium: Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego przedszkola – potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola

    

 

  

W terminie od 28.03 do 04.04.2022 do godziny 13.00 rodzice dzieci, które się zakwalifikowały do przedszkola, proszeni są o złożenie w przedszkolu Potwierdzenie woli. Druk do pobrania ze strony naboru w plikach do pobrania lub ze strony przedszkola w zakładce Rekrutacja.

Brak złożonego w terminie Potwierdzenia woli jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Procedura odwoławcza
Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:
• w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
• uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem,
• w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
• dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania,
• na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
W rekrutacji uzupełniającej, wniosek mogą złożyć rodzice kandydatów, którzy nie uczestniczyli w rekrutacji podstawowej oraz rodzice dzieci, które nie dostały się do żadnego z wybranych przedszkoli w rekrutacji podstawowej, a następnie nie przyjęli propozycji miejsca we wskazanym przez Gminę Wołomin przedszkolu.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 30 maja - 3 czerwca 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 9 czerwca 2022 r. do godz. 11.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane, w formie oświadczenia 10 czerwca - 14 czerwca 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 5 czerwca 2022 r. do godz. 11.00
    

[pobierz] 0.4 MB deklaracja-o-kontynuowaniu-2022-got
[pobierz] 0.1 MB klauzula-informacyjna-rodo---rekrutacja
[pobierz] 0.1 MB potwierdzenie_woli-przedszkola