RODO


RODO
Dbając o ochronę Państwa danych, w trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, przedstawiamy informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 (zwane dalej: RODO)

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest PRZEDSZKOLE NR 5 im. Kota w butach ul.Broniewskiego 2, 05-200 Wołomin, zwane dalej jako ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO), które przetwarza dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksander Jaszczołt adres e-mail aleksander.jaszczolt@gmail.com
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie, w tym realizacji praw osób, o których mowa w art. 15 – 21 RODO

 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ
Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się telefonicznie pod nr 22 7762933, w drodze korespondencji elektronicznej (przedszkole5wolomin@op.pl) lub pisemnie na adres placówki (ul.Broniewskiego 2, 05-200 Wołomin)

 

JAKI RODZAJ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZAMY

ADO Administrator Danych Osobowych przetwarza dane wskazane we wnioskach o przyjęcie do przedszkola, deklaracjach o kontynuacji edukacji przedszkolnej, oświadczeniach osób upoważnionych do odbioru dziecka.

 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu wykonywania zadań określonych w przepisach prawa oświataowego dotyczącego edukacji przedszkolnej.

 

KTO MOŻE ZAPOZNAWAĆ SIĘ Z PAŃSTWA DANYMI OSOBOWYMI

Z Państwa danymi osobowymi zapoznają się:
• nauczyciele przedszkola
• zatrudnieni specjaliści


PRZEZ, JAKI CZAS PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji obowiązku prawnego.

 

POUCZENIA O PRZYSŁUGUJĄCYCH RODZICOWI PRAWACH :

a) dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;

c) podane dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.